FOLAquaRB

Biznes w zgodzie z naturalnym środowiskiem

Zabezpieczenie środowiska przed niepożądanymi przeciekami do środowiska realizowane poprzez uszczelnienie obiektów w systemie jedno - lub dwuwarstwowym geomembranami HDPE.


Ochrona okolic ferm i wysypisk przed odorami poprzez szczelne lub półszczelne zakrycie obiektów geomembranami o wysokiej elastyczności.

Zabezpieczenie gruntów, wód podziemnych i ujęć wody pitnej przed zanieczyszczeniem z wykorzystaniem sensorowego monitoringu o nazwie DDS® LMS i DDS®RMS.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • doradztwo w zakresie uszczelniania obiektów z wykorzystaniem geomembran
  • wykonawstwo „pod klucz” lub instalację geosyntetyków na obiektach różnego przeznaczenia
  • wbudowywanie systemu monitoringu stanu uszczelnienia na nowobudowanych obiektach
  • prowadzenie okresowych pomiarów stanu szczelności obiektów wyposażonych w  system monitoringu lub też bez jego instalacji

Chcąc dowiedzieć się więcej o naszej firmie i oferowanych produktach zapraszamy do przeglądania przygotowanej prezentacji internetowej.

Najbardziej rozpowszechnionym system pozwalającym na ochronę środowiska, a w szczególności gruntów, wód powierzchniowych i ujęć wody pitnej przed niepożądanymi przeciekami z obiektów niosących potencjalne zagrożenie jest izolacja ich geomembranami HDPE i VFPE (LLDPE). W zależności od stopnia zagrożenia stosowane są systemy z pojedynczym lub podwójnym uszczelnieniem. Podstawowa kontrola oddziaływania obiektu na środowisko realizowana jest poprzez siatkę piezometrów. Standardem są otwory piezometryczne na ciekach wodnych poza obiektem, które poprzez badania pobieranych z nich próbek są źródłem informacji o stanie czystości podłoża wokół uszczelnionego obiektu. Niedoskonałością systemu piezometrów jest fakt, iż o ewentualnym skażeniu dowiadujemy się po fakcie, niekiedy w długim czasie po jego wystąpieniu i niewiele możemy zrobić, by stan ten wyeliminować. Jedynym pozostającym zdroworozsądkowym rozwiązaniem jest monitorowanie stanu zanieczyszczenia wokół obiektu i we właściwym momencie podjęcie decyzji o kontynuacji eksploatacji lub jego zamknięciu. Takich problemów możemy uniknąć tylko w przypadku, gdy obiekt jest odpowiednio zlokalizowany, tzn. posadowiony jest na stabilnym gruncie, podłoże stanowi kilkumetrowa warstwa gliny, lokalizacja z dala od wód gruntowych i powierzchniowych, a staranność wykonania systemu uszczelnienia jest bardzo wysoka i odpowiednio udokumentowana na etapie realizacji. W przypadku braku mineralnego podłoża gliniastego można zainstalować bentomaty.

Produkcja trzody chlewnej powoduje, że w procesie produkcyjnym powstaje ogromna ilość odpadów poprodukcyjnych ( odchody zwierzęce, popłuczyny z procesów mycia posadzek, itp.) Powstające w wyniku fermentacji odpadów odory stanowią poważną uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Eliminacja i ograniczanie rozprzestrzeniania się amoniaku, merkaptanów i siarkowodoru to główny problem, z którym musi zmierzyć się każdy hodowca. Zjawisko to można ograniczyć poprzez zakrycie zbiorników magazynowych geomembraną VF (ang. Very Flexible – LLDPE), bardzo elastycznym i rozciągliwym materiałem. Obiekty mogą być nią zakrywane w fazie budowy, jak i trakcie użytkowania. Zazwyczaj powłoka przykrywająca obiekt wyposażona jest w kominki odgazowujące odprowadzające nadmiar gazu spod przykrycia do atmosfery i/lub pochodni, takich, jakie stosuje się przy biogazowniach.

Obiekty przeznaczone do składowania szczególnie niebezpiecznych odpadów, a uszczelnianych geomembranami wymagają dodatkowego systemu, który w przypadku ich awarii umożliwi wskazanie miejsc przedostawania się szkodliwych odcieków do gruntu. Systemem takim jest system DDS® LMS ( monitoring z badaniami okresowymi, częstotliwość pomiarów w zależności od zaleceń lokalnych władz ochrony środowiska) lub w przypadkach szczególnych (najbardziej niebezpiecznych obiektach) system ciągłego (7/24h) monitoringu stanu uszczelnienia obiektu, zwany DDS ®RMS. Systemy te oprócz informacji o stanie uszczelnienia w trakcie eksploatacji obiektu wskazują miejsce powstania nieszczelności mogącej powstać w wyniku działania osób trzecich, gryzoni oraz tytułem wadliwego wykonania obiektu. Oba systemy w połączeniu z monitoringiem piezometrycznym umożliwiają ocenę stanu, w jakim jest obiekt i naprawę warstwy izolacyjnej w miejscu powstania nieszczelności, która może być wykonana zaraz po jej wykryciu  lub w okresie remontowym. Systemy doskonale współdziałają w układzie dwuwarstwowego uszczelnienia obiektu, ze względu na fakt ich instalacji pod uszczelnieniem wtórnym.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • układania i zgrzewania geomembran HDPE, VFPE (LLDPE), geowłóknin, bentomat i geosiatek
  • zakładania systemów monitoringu DDS® wraz z późniejszymi okresowymi pomiarami sprawdzającymi
  • przygotowania i założenia przykryć zbiorników na gnojowicę  materiałami VFPE(LLDPE) na zbiornikach nowo budowanych, jak i użytkowanych
  • wbudowywania  geosyntetyków w procesach rekultywacji terenów skażonych
  • naprawy obiektów uszczelnianych geomembranami HDPE i VFPE (LLDPE)

Firma FOLAqua Robert Bugajny założona w 2013 roku w Szczecinie jest kontynuatorką doświadczeń i umiejętności, nabytych i rozwijanych w ramach prac wykonanych na terenie Polski i 8 krajach europejskich przez firmę TEREN-BUD Sp. z o.o., która prowadziłem i rozwijałem przez ostanie 25 lat.

Moje 32 letnie doświadczenie oraz zainstalowanie ok. 6,2 mln m2 geosyntetyków uprawnia mnie do stwierdzenia, że trafiając na moją stronę znajdziecie Państwo to, czego szukacie, a w etapie końcowym osiągniecie sukces. Wasz obiekt zostanie wykonany z zachowaniem należytej staranności z wszelkimi gwarancjami bezpieczeństwa dla otaczającego nas środowiska.

Zapraszam do współpracy

Robert Bugajny